REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedawcą. 2. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 2. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Klientem.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży na odległość Klient musi posiadać konto poczty elektronicznej.
 4. Właścicielem sklepu internetowego vitadiet.pl jest Ośrodek Badawczo- Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o. o. - producent i dystrybutor suplementów diety marki VITADIET.
 5. Klient składający zamówienie w sklepie internetowym sklep.vitadiet.pl jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
 6. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi być osobą pełnoletnią oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Strony wiąże cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

CENY I KOSZT DOSTAWY

 1. Ceny produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Całkowita wartość zamówienia przedstawiona jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i formy płatności. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Podane ceny w PLN dotyczą jedynie umów, w których miejsce dostarczenia towaru znajduje się na terytorium RP.
 1. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

           a) za pobraniem – przy odbiorze towaru,

           b) przedpłata – płatność przelewem na konto firmy ICHEM,

               PLN - PKO BP SA - 33 1440 1231 0000 0000 0183 9225 

                EUR - Santander Bank - 46 1090 1304 0000 0001 2211 1012       

           c) przedpłata - płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24,

           d) przedpłata - płatność kartą kredytową za pośrednictwem systemu Przelewy24,

 1. Sposób dostawy - przesyłka kurierska.

Wysyłka produktów będzie z Ośrodka Badawczo- Produkcyjnego Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o. o. - producenta i dystrybutora suplementów diety marki VITADIET.

Koszty dostarczenia przesyłki pokrywa Klient. Koszty dostawy wynoszą  (14,00 zł brutto i doliczane są automatycznie do każdego zamówienia).

 1. ICHEM zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. ICHEM zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

 

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

 1. Aby dokonać zamówienia w sklepie internetowym VITADIET.PL należy zarejestrować swoje dane w bazie danych, oraz aktywować konto za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 1. W celu złożenia zamówienia należy:
 2. zalogować się do sklepu internetowego,
 3. dodać wybrany produkt/produkty do „koszyka”,
 4. wybrać rodzaj płatności,
 5. zatwierdzić zamówienie poprzez użycie przycisku „Wyślij zamówienie”,
 6. po zatwierdzeniu zamówienia z przedpłatą, należy użyć przycisku „Zapłać” i dokonać zapłaty poprzez wybrany system płatności.

Po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość, zawierająca wszystkie dane dotyczące zamówienia oraz jego numer. Umowa zostaje zawarta po akceptacji zamówienia przez ICHEM. Realizacja zamówienia jest

równoznaczna z jego akceptacją.  

 1. Zamówienie z przedpłatą zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym firmy ICHEM (dotyczy systemu Przelewy24).
 2. Zamówiony towar zostanie wysłany w ciągu 1 - 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy ICHEM.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar zamówiony znajduje się w magazynie. W przeciwnym wypadku klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).
 4. Zmiana zamówienia jest możliwa w drodze kontaktu ze sklepem internetowym do czasu wysłania zamówionego towaru.
 5. Za zamówiony towar zostanie wystawiony paragon fiskalny lub faktura VAT (wymagane dane do faktury VAT: nazwa firmy, adres oraz numer NIP). W przypadku danych nieprawidłowych lub nieprawdziwych faktura nie zostanie wystawiona.

 

ZWROTY TOWARÓW

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować ICHEM o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w oświadczeniu wysłanym pocztą na adres ICHEM sp. z o.o., ul. Dostawcza 12A, 93-231 Łódź, faksem na numer 426776199, 426776177 lub

pocztą elektroniczną na adres biuro@vitadiet.pl. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 426776100, 426776127. W celu zachowania 14-dniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.
 2. Skutki odstąpienia od umowy:
 3. a) w przypadku odstąpienia od umowy ICHEM zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym ICHEM otrzymał oświadczenie o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, b) zwrotu płatności ICHEM dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem,
 4. c) ICHEM może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia ICHEM dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Towar należy odesłać na koszt własny, na adres ICHEM sp. z o.o., ul. Dostawcza 12A, 93231 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient złożył oświadczenie o dostąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Należy także dołączyć kopię dowodu zakupu (faktura, paragon).

REKLAMACJE

 1. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z ICHEM. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy dostawczej/kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 1. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku wyczerpania zapasów, sklep internetowy gwarantuje zamianę na inne produkty bądź ekwiwalent pieniężny w wysokości zamówionego towaru. Wobec Klientów stosuje się przepisy art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie wadliwego towaru wraz z pismem reklamacyjnym na adres: ICHEM sp. z o.o., ul. Dostawcza 12A, 93-231 Łódź. Do towaru Klient załącza fakturę zakupu lub paragon fiskalny.
 1. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do firmy ICHEM. W przypadku nieustosunkowania się przez ICHEM Sp. z o.o. do reklamacji w w/w terminie, uznaje się ją za uznaną.
 1. Reklamacje należy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@vitadiet.pl lub na adres: ICHEM sp. z o.o., ul. Dostawcza 12A, 93-231 Łódź. W reklamacji należy podać liczbę oraz nazwę/nazwy produktów, imię i nazwisko zamawiającego, nr faktury VAT lub paragonu fiskalnego oraz opisać przedmiot reklamacji.
 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma zwrot zapłaty za zakupione produkty w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji:
 2. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze, Przelewy24.pl - na konto bankowe, wskazane przez Klienta e-mailem lub na protokole reklamacyjnym,
 3. w przypadku płatności kartą - zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
 4. ICHEM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zamówionych produktów.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH I ZNAKÓW TOWAROWYCH

 1. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do elementów Sklepu www.vitadiet.pl są zastrzeżone. Sam Sklep oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 roku nr 80,poz. 904 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 nr 153, poz. 1503 ze. zm.).
 2. Wszelkie znaki towarowe używane w Sklepie jak i samo oznaczenie www.vitadiet.pl są znakami towarowymi chronionymi przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 nr 119, poz. 1117 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 20033 nr 153, poz. 1503 ze zm.).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest ICHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Dostawczej 12A, 93-231 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000111218, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 725-00-12-663.
 1. Spółka przetwarza jedynie te dane osobowe, które udostępnił jej Klient.
 2. Spółka przetwarza dane osobowe Klienta z uwagi na fakt, iż jest to niezbędne do wykonania umowy z nim zawartej, w tym do:
 3. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, umowy dostawy, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 4. obsługi reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta,
 5. obsługi zgłoszeń kierowanych przez Klienta do Spółki,
 6. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, np. wystawienia i przechowywania faktur, jak również w celach podatkowych i rachunkowych             dochodzenia roszczeń wynikających z umowy,
 7. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy.
 8. celów marketingowych, jeżeli Klient wyraził zgodę na wykorzystywanie ich w tym celu.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, nie mniej jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy łączącej Spółkę z Klientem. W przypadku niepodania przez Klienta danych w postaci jego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania niemożliwe będzie zawarcie umowy przez Spółkę z Klientem, a w konsekwencji Klient nie będzie mógł skorzystać z usług Spółki.
 10. W przypadku, gdy wynika to z przepisów prawa, Spółka może żądać od Klienta podania innych danych niezbędnych z uwagi na np. cele rachunkowe lub podatkowe.
 11. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe Klienta przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3. powyżej. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych będzie to odpowiednio: a. Czas trwania umowy,
 12. Czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane osobowe,
 13. Czas, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy łączącej Spółkę z Klientem, nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia takiej umowy.
 14. Klient ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Z uprawnień tych Klient może skorzystać:
 15. w odniesieniu do żądania sprostowania danych- w sytuacji, gdy Klient zauważy, że są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 16. w odniesieniu do żądania usunięcia danych – w sytuacji, gdy dane Klienta nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę, żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez Klienta oraz gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 17. w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych – w sytuacji, gdy Klient uzna, że jego dane są nieprawidłowe ograniczenie przetwarzania danych nastąpi na czas pozwalający Spółce  sprawdzić prawidłowość tych danych; 
 18. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie jego zgody lub umowy z nim zawartej.
 19. Klient uprawniony jest do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Spółkę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 20. Spółka zastrzega możliwość przekazania danych osobowych Klienta podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Spółki, np. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, kurierskie, pocztowe, księgowe, związane z dochodzeniem należności wynikających z umowy łączącej Spółkę z Klientem.
 21. Spółka nie będzie przekazywać danych osobowych Klienta do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 22. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 23. W celach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwłaszcza w sytuacjach określonych w pkt. 7 Klient może skontaktować się ze Spółką drogą pocztową na adres: ul. Dostawcza 12A, 93-213 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@vitadiet.pl, biuro@ichem.com.pl.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dokonanie zakupów za pośrednictwem Sklepu oznacza akceptację i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.
 2. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827).

Wzór formularza odstąpienia od umowy